• Gratis verzending*

  • Geen onderzoekskosten

  • 2 weken tevredenheidsgarantie

  • Zakelijk en particulier

  • Lorem ipsum

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website(s) https://www.pc-nl.nl/.

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer / privacy verklaring. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de pc-nl.nl website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PC-NL.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PC-NL.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PC-NL.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. PC-NL.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer PC-NL.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.

PC-NL.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door PC-NL.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

PC-NL.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).  Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PC-NL.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Verwerken van (persoons)gegevens van onze klanten in onze winkel

PC-NL.nl kan persoonsgegevens van u verwerken. Dit is nodig om de diensten van PC-NL.nl te kunnen leveren. U verstrekt bij aankoop van een product (niet verplicht) of bij het aanmelden van een reparatie zelfstandig de benodigde informatie. PC-NL.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en in sommige gevallen uw e-mailadres.

Wij verwerken en/of bewaren op geen enkele manier uw betalingsgegevens of overige gegevens zoals een BSN nummer of rijbewijsnummer. Uw aankoop- of reparatiehistorie is gekoppeld aan de bij ons bekende persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie alleen op in het geval van garantie of reparatie van een product, om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen en / of om u schriftelijk ( per e-mail en /of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan PC-NL.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van het opstellen van facturen voor het uitvoeren van diensten. De gegevens worden nadrukkelijk niet gebruikt voor verkoopstatistieken of marketing die herleidbaar zijn naar u als persoon. PC-NL.nl verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van afgesloten diensten met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld een gerechtelijke bevel). 

Bewaartermijn

PC-NL.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na realisatie van het doel geanonimiseerd of verwijderd. U kunt hier ook altijd zelf om verzoeken. Verwijdering van uw persoonsgegevens kan wel leiden tot stopzetting van onze dienstverlening, voor zover op dat moment nog actief.

Beveiliging

PC-NL.nl neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door PC-NL.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via [email protected].

Wijzigingen

PC-NL.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer / privacy verklaring, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer / privacy verklaring, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer / privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer / privacy verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies

PC-NL.nl maakt gebruik van cookies op de website PC-NL.nl. De cookies op PC-NL.nl kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. Meer informatie over cookies op Wikipedia. PC-NL.nl gebruikt cookies om (anonieme-) web statistieken (Google Analytics) bij te houden.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunt u zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt. De manier waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Cookies achteraf verwijderen

Na een bezoek aan PC-NL.nl kunt u cookies van PC-NL.nl van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.